(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Poslanci schválili realitní zákon. Účinnost od 1. 1. 2020 se pravděpodobně nestihne

Poslanci schválili realitní zákon. Účinnost od 1. 1. 2020 se pravděpodobně nestihne

Reklama
Reklama

10.11.2019 – Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila dne 8. 11. 2019 ve třetím čtení návrh zákona o realitním zprostředkování. Zákon, po kterém mnoho realitních profesionálů volá již ěř 30 let, by mohl začít platit v prvním polovině příštího roku. Nyní poputuje do Senátu a následně, pokud nenastanou nějaké výrazné komplikace, k podpisu prezidentovi. 

Oproti původnímu návrhu bylo přijato několik změn. Asi nejdůležitější změna se týká regulace úschov a jejich evidence. Zároveň se myslelo na zlepšení postavení ochrany úschovy klientů na účtech bank proti krachu banky na stejnou úroveň jako mají advokáti či notáři. Realitní transakce by tak měly být pro klienty realitních kanceláří mnohem bezpečnější.

Velmi diskutovaným tem bylo povinné pojištění realitních makléřů. Poslanci schválili změnu týkající se snížení pojištění na 50 % pro osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost na účet firmy, jejímž logem či značkou disponují.

Bez čistého výpisu z rejstříku trestů to nepůjde
Realitní zprostředkovatel bude muset být bezúhonný. Za bezúhonnou se pro potřeby tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Stejně tak bude přihlíženo i na právnické osoby. Bezúhonní musí být nejen statutární zástupci, ale také skuteční majitelé společnosti.

Vzdělání, 3 roky praxe, nebo zvládnutí kurzu
Realitní činnost budou moci nově vykonávat lidé mající vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání. Kvalifikační možnosti se pak díky jinému přijau návrhu nově rozšiřují také o kurzy MBA.

Druhou možností splňující podmínky získání živnostenského oprávnění k provozování realitní činnosti je vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru.

Povinné pojištění
V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. Pojistná smlouva musí být sjednána se spoluúčastí max. 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. Do 10 pracovních dní bude muset realitní zprostředkovatel předložit pojistnou smlouvu Ministerstvu pro místní rozvoj. Obdobně bude postupovat realitní zprostředkovatel při každé změně smlouvy o pojištění, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění nebo výše sjednané spoluúčasti, a v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o pojištění ministerstvo o této skutečnosti informuje. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva může být za tento přestupek udělena pokuta do 1 mil. Kč.

Smlouva mezi klientem a realitním zprostředkovatelem jen v písemné podobě
Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje dle návrhu zákona písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy bude moci vznést pouze zájemce. Smlouvu o výhradním zprostředkování bude možné sjednat v případě spotřebitele maximálně na dobu 6 měsíců. Tato doba ovšem může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby. Stejně tak došlo v návrhu zákona k zakotvení výpovědní lhůty, která nesmí být delší než 1 měsíc.

Úschova mimo realitní kancelář
Dle návrhu zákona nebude oprávněn realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti poskytovat úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.

6 měsíců na ohlášení živnostenskému úřadu pro současné realitní makléře
Podnikatel, který je přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost “Realitní zprostředkování” a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká.

Plánovaná účinnost k 1. lednu 2020 se s největší pravděpodobností nestihne. Mnohem reálnější je první pololetí 2020.  

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama