(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Kdy je potřeba povolení k odstranění stavby?

Kdy je potřeba povolení k odstranění stavby?

Reklama
Reklama

17.6.2020 – Našli jste si krásný pozemek pro svůj nový dům a chystáte se jej koupit? Kůlna, či stará stodola, která na něm stojí, se na první problém nejeví jako problémem. Zbourá se během pár hodin. Jenže ani bourání se však neobejde bez příslušného povolení.

Jestliže je váš vyhlédnutý pozemek zastavěn nevyhovující stavbou, kterou byste chtěli zbourat, zjistěte si předem, zda to bude možné. Podmínky pro zbourání stávajících nevyhovujících staveb na pozemku jsou dané. Některé bourací práce stačí ohlásit, někdy je třeba povolení příslušného úřadu. Bývá například potřeba doložit, že odstranění stavby nikoho neohrozí. A nejen to.

Ohlášení odstranění stavby
O povolení k odstranění stavby žádá vždy vlastník příslušné stavby. Pokud je k provedení odstranění stavby nezbytné použít sousední pozemek, je třeba doložit dohodu s jejím majitelem. Proto si již před koupí příslušného pozemku nezapomeňte zjistit, zda budete potřebovat součinnost sousedů, či zda bude odstranění stavby možné čistě v rámci vašeho pozemku.

Povolení uděluje místně příslušný stavební úřad. O odstranění stavby není třeba žádat, pokud jde podle § 103 stavebního zákona o stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, bez obytných prostor, hygienických zařízení a vytápění, dále o stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, které nesloučí k ustájení zvířat či chovatelství, ani ke skladování a zpracování hořlavých látek. Žádost nemusí být podána také v případě stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Pokud však stavba obsahuje azbest, je nutno žádat o povolení vždy.

Co musí ohlášení obsahovat
Ohlášení se podává na příslušném formuláři, který zcela jasně každého navede, co vše je třeba vyplnit. Mimo základních údajů o stavbě může být v některých případech nutné přiložit dokumentaci bouracích prací. Pokud jsou předmětem odstranění terénní úpravy, je třeba je také specifikovat.

K ohlášení si také připravte potřebné přílohy, jimiž jsou především vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření vlastníků sousedních pozemků, pokud bude třeba na ně zřídit přístup, a případná další, pokud to vyžadují zvláštní předpisy.

Souhlas vydává stavební úřad do 30 dnů od podání ohlášení. V rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky a povinnosti, jako například je zajištění stability sousedních staveb, vyřešení úprav pozemku, příp. vysázení zeleně. Proti souhlasu se nelze odvolat a odstranění stavby je třeba zahájit do jednoho roku ode dne, kdy souhlas nabyl právní moci.

Projednání žádosti ve správním řízení
Jestli stavební úřad dojde k závěru, že souhlas s odstraněním stavby udělit nelze, nebo je třeba stanovit další podmínky pro odstranění stavby, žádost se postupuje k projednání ve správním řízení. To může být i v případě, že nezískáte souhlas souseda se vstupem na jeho pozemek.

Ve správním řízení se projednává také odstranění všech staveb, které se nacházejí v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v jejich ochranném pásmu. Stejné je to i v případě, pokud stavba obsahuje azbest.

Odstranění stavby musí provést stavební podnikatel, který má k tomu příslušné oprávnění. Svépomocí lze odstranit pouze ty stavby, které nevyžadují stavební povolení. Vlastník však musí zajistit kvalifikovaný stavební dozor. Totéž platí pro stavby, které obsahují azbest.

Kdy je potřeba geometrický plán ?
Kdy je potřeba geometrický plán

Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební ?
Kupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavební

Jak postupovat při koupi stavebního pozemku ?
Jak postupovat při koupi stavebního pozemku

Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit? ?
Bez přístupové cesty nemůžete stavět. Co vše je dobré prověřit?

10 faktorů, které mohou výrazně ovlivnit ceny pozemků ?
10 faktorů, které mohou výrazně ovlivnit ceny pozemků

 

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama