(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Vadí vám kouř ze sousedova komína? Můžete se bránit

Vadí vám kouř ze sousedova komína? Můžete se bránit

Reklama
Reklama

2.1.2023 – Letošní zimní měsíce budou především ve znamení energetických úspor. A především z tohoto důvodu mohou někteří majitelé nemovitostí začít šetřit a vytápět i palivem, které není vhodné pro daný tepelný zdroj. Pak může hustý kouř zamořit celé okolí. Bránit se ale můžete.

Do toho, co budou občané spalovat ve svých kotlích, má právo mluvit obec. V rámci preventivních opatření může obec spalování paliv, která způsobují znečištění ovzduší, regulovat či přímo zakázat obecně závaznou vyhláškou. Obec má také pravomoc provádět kontroly jak kamen a kotlů, tak topiva, jímž se topí. Může tak činit preventivně, nebo na podnět kteréhokoli občana.

Podle občanského zákoníku, § 1013, se totiž vlastník nemovitosti musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné imise vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Je-li znečišťovatelem soukromá osoba, může se poškozený soused obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který má možnost kontroly, a pokud zjistí nedostatky, může uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu, a to až do výše 50 000 korun. Navíc, pokud se jedná o spalování neschváleného paliva v kotli, na který vlastník získal dotaci, může mu hrozit také vrácení dotace, protože porušil podmínky, díky nimž dotaci získal.

Pokud je znečišťovatelem právnická osoba, je třeba podat podnět České inspekci životního prostředí, protože obec nemá pravomoc provádět v provozovnách právnických osob osobní kontrolu. Podání podnětu je možné písemně, ústně do protokolu, telefonicky, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky na e-mailovou adresu podatelny. Ideální je, aby podnět obsahoval výstižný popis domnělého přestupku, a to včetně časových, případně meteorologických údajů: výskyt v průběhu dne, týdne, délka trvání, výskyt nebo intenzita v závislosti na povětrnostní nebo teplotní situaci.

Je vhodné také doložit fotodokumentaci nebo videozáznam čoudícího komínu delší než půl hodiny, protože při zatápění se nelze zcela vyhnout tmavému kouři. Pokud inspekce získá jasné důkazy o tom, že stížnost byla oprávněná, může právnické osobě udělit pokutu až do výše 10 mil. Kč, nebo uložit zastavení provozu.

Co lze spalovat?

Jednoduše to, co uvádí výrobce kotle v dokumentaci k němu. Pokud se chcete vyhnout vytápění plynem či elektrickou energií, lze v rodinných domech topit zejména kusovým dřevem, dřevními briketami, dřevními peletami, či uhlím. Pro větší objekty, jako jsou školy, malé firmy, bytové domy, je možné použít také vytápění štěpkou či pilinami a dalšími alternativními palivy.

Každopádně by palivo vždy mělo být vhodné pro daný kotel, a samozřejmě kvalitní. To je často problémem zvláště u dřeva. Spalování mokrého nebo syrového dřeva, které si například lidé koupí od lesní správy, či si je sami nasbírají, je totiž velmi neekologické, a navíc takové palivo nemá správnou výhřevnost, takže ho bude třeba pro dosažení daného tepelného komfortu víc než dřeva správně vyschlého. Dřevo pokácené v daném kalendářním roce v sobě má totiž zhruba 60 % vody a musí se minimálně rok, ale spíš dva až tři roky sušit.

Spaliny čerstvého dřeva tedy nejen že nemají dostatečnou výhřevnost, ale také obsahují velký podíl dehtu, který může poškodit komín i kotel. Navíc spaliny obsahují karcinogeny a další zdraví škodlivé látky, které lidé následně vdechují a mohou po delší době vést k rozvoji některých nemocí.

Při vytápění jakýmkoliv palivem nelze přihlížet pouze k okamžiu efektu rychlých úspor. Je třeba myslet na to, aby se nevhodným vytápěním nezpůsobilo víc škody než užitku. A to jak na čistotě ovzduší, tak na zdraví obyvatel.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama