(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu - Judikatura - Advokátní deník

Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu – Judikatura

Reklama
Reklama

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 15. května 2024:

 

Okamžité zrušení pracovního poměru, Pracovní kázeň, Doručování, § 55 odst. 1 písm. b), § 38 odst. 1 písm. a), b), § 334 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 334 odst. 2, § 336 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 29. 7.2020, § 243e odst. 1 o. s. ř.

V rozporu s právní úpravou doručování obsaženou v zákoníku práce (zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném do 30. 6. 2019) není, doručuje-li zaměstnavatel do vlastních rukou zaměstnance písemnost, u níž takový postup nestanoví ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce ani smlouva nebo vnitřní předpis. Přistoupí-li zaměstnavatel v takovém případě k doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, podléhá její doručení režimu ustanovení § 336 zák. práce, nikoli tedy obecným pravidlům dojití projevu vůle podle občanského zákoníku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2697/2022)

 

Správa (správce) společné věci (o. z.), § 1128 předpisu č. 89/2012 Sb. ve znění od 01.01.2014,§ 1129 předpisu č. 89/2012 Sb. ve znění od 01.01.2014

Nepřijali-li spoluvlastníci rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud; podání návrhu není vázáno na lhůtu uvedenou v § 1128 odst. 3 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2023, sp. zn. 22 Cdo 3689/2022)

 

Uznání dluhu, Forma právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Právní úkony, § 558 obč. zák., § 2053 o. z., § 40 odst. 3 obč. zák., § 561 odst. 1 o. z., § 3028 o. z.

Datum vyhotovení prohlášení o uznání dluhu není obligatorní obsahovou náležitostí tohoto právního úkonu (právního jednání).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 08. 2023, sen. zn. 23 ICdo 60/2022)

 

Lichva (o. z.), Neplatnost právního jednání (o. z.), § 580 o. z., § 588 o. z., § 1796 o. z.

K absolutní neplatnosti lichevní smlouvy, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, přihlédne soud i bez návrhu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2023, sp. zn. 23 Cdo 2885/2022)

 

Bezdůvodné obohacení, Příslušnost soudu mezinárodní, Příslušnost soudu místní, čl. 4 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1215/2012, čl. 7 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1215/2012

Nesouvisí-li žaloba na vydání bezdůvodného obohacení se smluvním vztahem mezi stranami a nemá-li současně ani původ v deliktním či kvazideliktním jednání žalovaného, nemá žalobce k dispozici na výběr danou příslušnost podle článku 7 odst. 2 nařízení Brusel I bis.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2023, sp. zn. 27 Cdo 2327/2022)

 

Bankovní záruka, § 2029 odst. 1, 2 o. z., § 2034 odst. 1 o. z.,§ 2035 odst. 1, 2 o. z., § 2039 odst. 1, 2 o. z.

V případě vystavení bezpodmínečné bankovní záruky ve prospěch třetí osoby dlužník nemá žádný zákonný ani smluvní titul k tomu, aby výstavci (bance) znemožnil poskytnout věřiteli (beneficientovi) plnění z bankovní záruky. Dlužník nemůže požadovat, aby banka věřiteli v souladu se záruční listinou neplnila či uplatňovala námitky, o nichž záruční listina mlčí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2023, sp. zn. 29 Cdo 1807/2021)

 

Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], § 36 odst. 1 předpisu č. 240/2000 Sb.

Krizové opatření, jehož předmětem je omezení či zákaz maloobchodního prodeje a které je přijato ve formě usnesení vlády, je ve smyslu § 36 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb. provedeno v okamžiku, kdy nastaly jeho škodu působící účinky, přičemž není právně významné, že se poškozený omezení stanovenému krizovým opatřením podrobil dobrovolně.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2023, sp. zn. 30 Cdo 63/2023)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: canva.com

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama