(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Rozdělení jednoho pozemku i přisloučení části k druhému má přesná pravidla

Rozdělení jednoho pozemku i přisloučení části k druhému má přesná pravidla

Reklama
Reklama

26.1.2022 – Jak z důvodu deformace vlastnictví pozemků minulým režimem, tak třeba i omylem, se mohlo v minulosti stát, že pozemek byl špatně vyměřen nebo rozdělen a je třeba rozdělení opravit. Většinou se jedná o oddělení části jednoho pozemku a její přisloučení k pozemku vedlejšímu. Jak na to?

Co je rozdělení a scelování pozemku
Rozdělení jednoho pozemku na dva znamená vznik jednoho nového pozemku, který bude například předmětem prodeje, výměny apod. Původní pozemek zůstane, jen se změní jeho výměra.

Typickými případy rozdělení jednoho pozemku je například pozůstalost. Pokud například více dědiců zdědí celý pozemek, ale chtějí mít každý svůj. Třeba za účelem stavby nového rodinného domu nebo podnikání na části zděděného pozemku. Z hlediska vlastnických práv a s ohledem na předejití možným konfliktům v budoucnosti bude praktičtější, když bude každý hospodařit na svém. Stejné je to i v opačném případě. Pokud má vlastník jeden pozemek a koupí druhý vedle původního další, je možné jej sloučit do jednoho pozemku.

V posledních letech však mnoho vlastníků řeší případy, kdy byla v minulosti provedena špatná výměra pozemku. V rámci digitalizace katastrálních map se často najdou poměrně značné rozdíly v tom, jaká výměra je zanesena v katastru nemovitostí a jakou konkrétní část pozemku vlastník skutečně používá. Většinou je tato situace následkem špatně provedených výměr v minulém století. Pak je třeba přistoupit k rozdělení jednoho pozemku a přisloučení části tohoto pozemku k vedlejšímu, jehož vlastník tuto část již užívá, ale nevlastní. Stejné to je například i tehdy, pokud obec chce od vlastníka vykoupit pouze část jeho pozemku pro realizaci obecního projektu.

Postup při dělení pozemku
Před vlastním úkonem je nutné zažádat na stavebním úřadě o územní rozhodnutí nebo souhlas s dělením (scelením či přisloučením) daného pozemku, či více pozemků v případě scelení. Vydané územní rozhodnutí (souhlas) stavebního úřadu je nezbytnou přílohou při následném vkladu do katastru nemovitostí.

V případě, že se zároveň s rozdělením pozemku bude měnit i druh využití pozemku (např. z orné půdy bude zahrada), je potřeba přiložit souhlas se změnou druhu pozemku. Ten vlastník získá opět na stavebním úřadu.

Ke všem těmto úkonům je třeba geometrický plán
Pokud se jedná o rozdělení jednoho pozemku a přisloučení jeho části k jinému pozemku, je třeba vytyčit mezi pozemky novou hranici. Vytyčení je zeměměřickou činností, kterou provádí geodet.

K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků. Geometrický plán pak slouží k zápisu nových hranic jednotlivých pozemků do katastru nemovitostí. V případě rozdělení jednoho pozemku na dva dostane nově oddělovaný pozemek v geometrickém plánu své parcelní číslo a zároveň zde bude vyčíslena i jeho výměra. V případě změny hranic pozemku, což je i případ oddělení části pozemku a jeho přisloučení k vedlejší parcele, se opět provede vytyčení pozemku, nové zaměření a vyhotoví se geometrický plán. V takovém případě však po zapsání geometrického plánu nevznikne nová parcela, ale stávající parcely budou mít jiné výměry.

Geometrický plán bude také přílohou kupní či darovací smlouvy. Mimo geometrického plánu musí být v případě rozdělení, scelení i přisloučení pozemků na katastrální úřad doloženy i další doklady. Jejich seznam pro příslušné úkony lze zjistit na stavebním úřadě.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama