(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Jak se daní výnos z pronájmu společných prostor v bytovém domě

Jak se daní výnos z pronájmu společných prostor v bytovém domě

Reklama
Reklama

26.1.2023 – Společenství vlastníků jednotek má několik zdrojů příjmů, které spravuje a jejichž prostřednictvím zajišťuje správu bytového domu, jeho údržbu, renovace a podobné. Některé příjmy však patří přímo vlastníkům, a podle toho je třeba také postupovat při jejich zdanění. Co je a co není příjmem společenství vlastníků jednotek?

Společenství vlastníků podle občanského zákona nesmí podnikat, ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání. Může však nabývat majetek a nakládat s ním pro účely správy domu a pozemku.

Za příjem SVJ se tedy považují především příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav), úroky z prodlení od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku, úroky z prodlení od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená s užíváním jednotky (např. nedoplatky z vyúčtování apod.), úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ, penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ, a dále také pojistné plnění z pojistných smluv a příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

Co je příjem jednotlivých vlastníků?

Za příjem SVJ se nepovažuje nájemné z pronájmu společných částí domu, nájemné z reklamních ploch na domě či z provozu technických zařízení (např. telefonní antény na střeše apod.), a úroky z prodlení nájemců, provozujících toto zařízení, či pronajímajících si prostory v domě či plochy na domě. Tyto příjmy jsou příjmy spoluvlastníků.

Bytová jednotka totiž obsahuje nejen byt, ale také podíl na společných částech domu, což jsou právě kočárkárny, bývalé prádelny, sušárny, sklady, či kotelny, a samozřejmě i střechy, komíny, zdi či balkony, garáže, či dokonce protiatomové kryty. Tyto prostory může SVJ pronajímat dle rozhodnutí shromáždění SVJ. Ale vzhledem k tomu, že jde o společné prostory, z nichž každý vlastník vlastní určitý díl, výnos z těchto pronájmů patří přímo spoluvlastníkům.

Jak se tyto příjmy dělí a daní?

Výnos z pronájmů společných prostor se vždy ke konci zdaňovacího období, což většinou bývá kalendářní rok, rozdělí dle spoluvlastnických podílů, zapsaných v prohlášení vlastníka, resp. v katastru nemovitostí. Pak mohou nastat dvě varianty podle toho, jak se rozhodne shromáždění SVJ. Buď tyto příjmy vedení SVJ rozpošle spoluvlastníkům, nebo je možné, aby finance zůstaly na účtu SVJ a byly použity na úhrady některých služeb či oprav dle rozhodnutí shromáždění.

Avšak i pokud příjmy zůstanou na účtu SVJ, stále jsou příjmem jednotlivých spoluvlastníků, kteří je musí uvést v daňovém přiznání. Společenství vlastníků by mělo všem spoluvlastníkům vydat potvrzení o výši příjmů z pronájmů snížený o podíl na výdajích. Pokud se tak nestane a odevzdání daňového přiznání se blíží, je třeba, aby o ně vlastník požádal a získal je. Měl by to udělat i vlastník, který by bez tohoto příjmu nebyl povinen podat daňové přiznání (starobní důchodce bez dalšího výdělku apod.). I on bude muset v případě, že jeho podíl přesáhne nezdanitelné minimum, daňové přiznání podat a uhradit daň.

V bytových domech, v nichž jsou umístěny velké provozovny, obchody či kanceláře, a je tam málo bytů, může být podíl každého spoluvlastníka značně vysoký a může ovlivnit i výši jeho daně. Naopak, ve velkých bytových domech s minimem pronajatých prostor je podíl většinou tak nízký, že výši daně neovlivní. Každopádně je třeba jej do daňového přiznání uvést.

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama