(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
ČAK jedná o opatřeních na zvýšení bezpečnosti advokátních úschov - Advokacie - Advokátní deník

ČAK jedná o opatřeních na zvýšení bezpečnosti advokátních úschov – Advokacie

Reklama
Reklama

Zástupci České advokátní komory jednají se zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, České národní banky, České bankovní asociace, senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou a dalšími o návrzích legislativních opatření, jež mají vést ke zvýšení bezpečnosti advokátních úchov a obnovení důvěry veřejnosti v advokátní úschovy, která byla zásadním způsobem podlomena v důsledku trestné činnosti některých advokátů. Snahou je, aby se tyto návrhy staly součástí novely zákona o advokacii, která prochází legislativním procesem a nyní čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně.

 

Česká advokátní komora zdůrazňuje, že prostřednictvím advokátních úschov se ročně vypořádávají desítky tisíc transakcí, a to zejména nákupu a prodeje nemovitostí, přičemž advokáti hrají nezastupitelnou roli při zajištění právně bezpečného vypořádání těchto transakcí. Bohužel individuální selhání některých advokátů vrhá negativní světlo na poctivou práci tisíců advokátů, ohrožuje důvěru veřejnosti v bezpečnost advokátních úschov a vede k velkému politickému tlaku na zásadní změnu celého systému.

Komora se aktivně podílí na hledání optimálního řešení ochrany klientů, kteří advokátní úschovy využívají, při současném respektování požadavku na únosnou administrativní a finanční zátěže pro advokáty, respektive jejich klienty, a zachování konkurenceschopnosti advokátních služeb.

Diskutovaný koncept legislativní změny vychází z toho, že specifické povinnosti advokátů při vedení advokátní úschovy budou nově upraveny přímo zákonem o advokacii, nikoliv jen na úrovni stavovských předpisů, jak dosud činila Komora v rámci stavovské samosprávy. Naposledy Komora přistoupila k novelizaci usnesení o provádění úschov v létě 2023, kdy zavedla povinnost advokátů nabídnout klientům možnost zvýšení bezpečnosti a transparentnosti advokátní úschovy tím, že banka automaticky notifikuje klienty o pohybech na účtu advokátní úschovy v kombinaci s automatickou notifikací klientů o zápisu úschovy do elektronické knihy úschov vedené Komorou.

V rámci aktuálních jednání se do novely zákona o advokacii navrhuje prolomení bankovního tajemství pro účely kontroly ze strany ČAK, a to tak, aby banky byly povinny poskytnout kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy. Nedostatek současné úpravy se ukázal v poslední kauze zpronevěry advokátních úschov, kdy Kontrolní rada ČAK nemohla ověřit pravdivost předložených výpisů přímo u dané banky.

Dalším návrhem na zvýšení bezpečnosti advokátní úschovy je omezení dispozičního oprávnění advokáta.  V případě vícestranné smlouvy o advokátní úschově, která je určena ke splnění či zajištění splnění dluhu mezi složitelem a příjemcem (typicky realitní úschova), by mohlo být s bankou sjednáno, že banka umožní výplatu peněžních prostředků pouze na předem stanovené účty, přičemž tuto skutečnost banka potvrdí účastníkům před složením peněžních prostředků do advokátní úschovy. Komora zároveň navrhuje zachování větší flexibility u advokátních úschov určených pro správu majetku či zajištění a plnění závazků složitele vůči předem neznámému nebo nejistému okruhu třetích osob.

Česká advokátní komora je při hledání obnovení důvěry v bezpečnost advokátních úschov vedena pochopitelnou snahou nezvyšovat nad nezbytně nutnou míru administrativní a ekonomickou zátěž pro advokáty a jejich klienty. Je přitom jednoznačné, že součástí navrhovaného řešení musí být připravenost bank, které poskytují služby advokátům, vyhovět novým zákonným požadavkům, což bude vyžadovat nemalé investice do bankovních systémů, zejména v oblasti elektronického bankovnictví.

 

Česká advokátní komora
Ilustrační foto: canva.com

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama