(+420) 731 001 877 makler@tomaskopa.cz
Europol a členský stát mohou nést společnou odpovědnost za újmu - Judikatura - Advokátní deník

Rozhodčí komise pro boj proti dopingu není oprávněna předkládat SDEU otázky – Judikatura

Reklama
Reklama

Soudní dvůr EU vydal rozsudek ve věci C-115/22 | NADA a další, podle kterého rakouská rozhodčí komise příslušná pro boj proti dopingu není oprávněna předkládat Soudnímu dvoru otázky. Soudní dvůr zohledňuje při posouzení povahy „soudu“ ve smyslu unijního práva soubor kritérií, mezi něž patří požadavek nezávislosti, který tento orgán nesplňuje.

 

V Rakousku byla závodní atletka uznána vinnou z porušení antidopingových pravidel, a z tohoto důvodu jí byly uloženy sankce. Veškeré jí dosažené výsledky v soutěžích od 10. května 2015 byly proto zrušeny. Kromě toho jí byly odebrány všechny tituly, medaile, ceny, startovné a peněžité ceny získané od tohoto data a od 31. května 2021 jí byla na dobu čtyř let zakázána účast na všech druzích sportovních soutěží.

Atletka se u rakouské Nezávislé rozhodčí komise (USK) domáhá toho, aby její jméno, porušení, jichž se dopustila, a uložené sankce nebyly zveřejněny. USK se dotázala Soudního dvora na slučitelnost takového zveřejnění podle rakouského práva s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.)

Soudní dvůr prohlašuje žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předloženou USK za nepřípustnou.

Připomíná skutečnost, že předkládající orgán – v projednávané věci USK – musí být možné kvalifikovat jako „soud“ ve smyslu unijního práva, aby byl oprávněn předložit Soudnímu dvoru otázky. USK ale nesplňuje požadavek nezávislosti. Členové USK mohou být totiž „ze závažných důvodů“ předčasně odvoláni spolkovým ministrem umění, kultury, veřejné služby a sportu, aniž je tento pojem definován ve vnitrostátních právních předpisech. Toto rozhodnutí rovněž přísluší výhradně tomuto ministrovi, tj. členovi orgánu výkonné moci, aniž jsou předem stanovena přesná kritéria či záruky. Neexistuje tedy žádná záruka, že členové USK nebudou vystaveni vnějším tlakům, které by mohly vést k pochybnostem o jejich nezávislosti.

Tato okolnost však USK nezbavuje povinnosti zajistit v praxi uplatňování unijního práva. Soudní dvůr ještě poznamenává, že se atletka za účelem ochrany svých osobních údajů obrátila rovněž na rakouský Spolkový správní soud. Tento soud přerušil před ním probíhající řízení o sporu do doby, než Soudní dvůr odpoví v projednávané věci.

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: SDEU
Foto: SDEU

0/5 (0 Reviews)
Reklama
Reklama
Odebírat články (NEWSLETTER)....nebojte žádný SPAM, ruku na to
Reklama
Reklama